آیا تزریق کورتون (تریامسیلون) در تمام بیماران اجباری است؟

تزریق کورتون در بیماران پوست نازک جایگاهی ندارد و تنها بهتر است در بیماران با پوست شدیدا ضخیم که روند بهبودی انها از سطح انتظار پایین‌تر بوده است انجام پذیرد. یکی دیگر از موارد تزریق در عدم تقارن‌های بعد از عمل است که سعی به کاهش تورم سطح برجسته با تزریق صورت میگیرد.
تعداد تزریق و زمان تزریق متغیر است. گاهی در بعضی بیماران که پوست شدیدا ضخیم است حتی در انتهای جراحی این تزریق صورت می‌پذیرد .
باید توجه داشت که تزریق کورتون مثل هر روش دیگری دارای عوارض مخصوص به خود می‌باشد. باید تزریق حتما رقیق شده و در عمق صورت پذیرد در غیر اینصورت میتواند منجبر به اتروفی پوست و تغییر رنگ پوست می‌گردد.